Den bästa skolbyggnaden

När man talar om hur en skola ska vara får man naturligtvis inte glömma bort själva byggnaden, i vilken undervisningen bedrivs. Så hur ska då den optimala skolbyggnaden se ut och fungera?

Till att börja med får man naturligtvis inte glömma att man måste specificera vilken åldersgrupp som ska undervisas i lokalen. En lokal för förskolebarn bör se ut på ett annat sätt än en högskola. Samtidigt finns det många gemensamma nämnare också. Oavsett ålder så kommer vi att uppleva vissa lokaler som trevligare än andra.

Anpassningsbarhet

Skolbyggnadens utformning, framför allt interiört, påverkas inte bara av åldern på de som går i den aktuella skolan. Den beror även på de idéer om pedagogik som är förhärskande. Det här innebär att skolbyggnader ofta byggs om för att anpassas till nya pedagogiska idéer, nya läroplaner och liknande. Samtidigt är många skolbyggnader arkitektoniskt intressanta, och dessa två världen kan komma att krocka med varandra. Ett exempel är den danska Munkegårdsskolen, som ritades av nationalarkitekten Arne Jacobsen. Nu ska den byggas om för att ackommodera nya pedagogiska idéer, men arkitekturvännerna rasar. Det händer också att skolor görs om från grund- till gymnasieskolor, eller tvärt om, vilket naturligtvis också innebär att skolans interiör måste anpassas.

Av detta följer att den idealiska skolbyggnaden bör vara lätt att anpassa efter förändrade behov. Väggar mellan rum bör inte vara bärande, utan lätta att ta ned och sätta upp på ett annat sätt. Allra helst bör de vara flyttbara. Då kan klassrum eller andra undervisningslokaler också enkelt anpassas efter storleken på den grupp som undervisas.

På samma sätt bör det vara enkelt att utföra olika typer av naturvetenskapliga experiment i skolans närhet. Det här kan innebära att det finns odlingsytor på skolgården, som kan användas både för att odla tomater och för mer experimentell odling på högre stadier.

Slutligen ska skolbyggnaden naturligtvis vara estetiskt tilltalande, både på utsidan och insidan.